Stallingsvoorwaarden:

Algemene voorwaarden autostalling bij Auto-GT, Griftsemolenweg 33 te Vaassen

Artikel 1: Huurder en verhuurder

1. Onder huurder wordt verstaan degene die het stallingscontract heeft ondertekend voor het in bewaring nemen van een object.
2. Onder verhuurder wordt verstaan het bedrijf Auto-GT dat de ruimte op bovengenoemd adres beschikbaar stelt voor het in bewaring nemen van de objecten.
Auto-GT is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 08116894.

Artikel 2: Stalling
1.Onder stalling wordt verstaan het in bewaring nemen van het object in een overdekte en beveiligde ruimte aan bovengenoemd adres, waar zich ook in bewaring gegeven objecten van derden bevinden.

Artikel 3: Stallingsperiode
1. De stalling wordt aangegaan voor de duur van tenminste 3 maanden. Perioden van 6 of 12 maanden behoren ook tot de mogelijkheden.
2. Na het verstrijken van de overeengekomen periode wordt deze overeenkomst stilzwijgend verlengd, nieuwe contractstermijn steeds voor de duur van 3 maanden, tenzij tijdig is opgezegd.

Artikel 4: Stallingsvergoeding
1. De stallingsvergoeding is bij vooruitbetaling over een periode van steeds 3 maanden verschuldigd.
2. Bij overschrijding van de betalingstermijn, binnen 10 dagen na factuurdatum, is de huurder met ingang van de vervaldatum 1% rente per maand verschuldigd. In dat geval is de huurder tevens de eventueel gemaakte buitengerechtelijke kosten verschuldigd.
3. Bij niet tijdige voldoening van de stallingsvergoeding heeft de verhuurder het recht van retentie, en het recht om de huurder de toegang tot de stallingsruimte te ontzeggen.
4. Auto-GT behoudt het recht om de prijs jaarlijks aan te passen. Prijsaanpassing zal dan kenbaar gemaakt worden aan de huurder en ingang vinden vanaf de eerst volgende nieuwe contractstermijn.

Artikel 5: Beëindiging stallingscontract
Het stallingscontract eindigt:
1. Door schriftelijke opzegging, uitsluitend mogelijk tegen het einde van een contractstermijn, door de huurder,met inachtneming van een opzegtermijn van tenminste 1 maand;
2. Door opzegging door verhuurder indien:
a.Huurder enige verplichting uit deze overeenkomst niet nakomt, na sommatie en ingebrekestelling.
b.Verhuurder om welke reden dan ook het uitoefenen van stallingsactiviteiten staakt: met een opzegtermijn van 1 maand.
c.De stallingsruimte verloren gaat.

Artikel 6: Stallingsvoorwaarden
1. De uiterlijke toestand van het object wordt voor de stalling op het contract, te accorderen door de partijen, bindend beschreven. 2.Deze overeenkomst geldt uitsluitend voor bovengenoemd object van huurder.
3.Stalling vindt plaats op een door verhuurder aan te wijzen plaats in het pand aan de Spinfondsweg 33 te Vaassen. De handling van het object in het pand geschied door verhuurder of door verhuurder daarvoor aangewezen personen.
4. De stallingsruimte is toegankelijk voor halen en brengen van het object op werkdagen van 09.00 tot 17.00 uur en zaterdags van 9.00 tot 13.00 uur. Halen en brengen dient van te voren telefonisch of anderszins kenbaar te zijn gemaakt.

5. Halen of brengen buiten genoemde openingstijden mogelijk in overleg.
6. Het is huurder niet toegestaan om de stallingsruimte zonder voorafgaande toestemming en/of zonder begeleiding van verhuurder te betreden of daarin te verblijven.
7. Bij halen en brengen dient huurder aanwijzingen van verhuurder op te volgen.
8. Huurder verplicht zich jegens verhuurder het te stallen object voldoende verzekerd te houden zowel voor schade aan het eigen object als voor schade aan derden. Een bewijs van verzekering dient op eerste verzoek te worden getoond aan verhuurder.

9. Verhuurder heeft een aansprakelijkheidsverzekering afgesloten die onder bepaalde omstandigheden dekking zal bieden aan het gestalde. Dit betekent dat eventuele schade aan voertuig gedekt is, mits deze aantoonbaar te relateren is aan verwijtbaar handelen van de verhuurder.

Wanneer niet aangetoond kan worden dat de verhuurder verantwoordelijk is voor de geleden schade, zal er op grond hiervan geen schade-uitkering plaatsvinden.

Wat in ieder geval niet onder de aansprakelijkheidsdekking valt zijn de volgende overmachtsituaties:

– Brand of stormschade
– Diefstal

10. Eigendoms-overgang van het object en enige andere relevante wijziging van omstandigheden dient onmiddellijk te worden meegedeeld aan verhuurder.
11. Indien verhuurder dat ter uitvoering van haar taak als stallinghouder nodig acht, is verhuurder gerechtigd het object te verplaatsen.
Artikel 6: Vrijwaring
1. Verhuurder is verplicht jegens huurder als een goed bewaarder voor het object te zorgen.
2. Verhuurder is niet aansprakelijk voor diefstal, brand, verlies, of schade van welke aard dan ook aan het object, tenzij de schade het gevolg mocht zijn van opzet of grove schuld aan de zijde van verhuurder. (zie ook Artikel 5 sub.9)
3. Indien verhuurder aansprakelijk mocht zijn, is het bedrag van de aansprakelijkheid beperkt tot ten hoogste het bedrag dat de aansprakelijkheidsverzekeraar van verhuurder uitkeert, onder aftrek van het eigen risico.
4. Voor schade, ontstaan indien huurder het voertuig bestuurt, is verhuurder nimmer aansprakelijk.
5. Huurder vrijwaart verhuurder voor aansprakelijkheid terzake van elke schade welke door of met het object aan (goederen van) derden mocht worden veroorzaakt.

6. Huurder is zich ervan bewust dat in de stalling andere oude voertuigen staan met verbrandingsmotoren die brandgevaar kunnen opleveren, en dat verhuurder daarvoor niet aansprakelijk is.

7. Alle voertuigen worden spanningsloos gestald, d.w.z. de accu losgekoppeld van het stroomcircuit door of een hoofdstroomschakelaar van het voertuig of losgekoppelde accupolen.